دیریست که دلدار پیامی نفرستاد           ننوشت سلامی و کلامی نفرستاد

  صدنامه فرستادم وآن شاه سواران         پیکی ندوانید و سلامی نفرسـتاد

  سوی من وحشی صفت عقل رمیده        آهو روشی کبک خرامی نفرستاد

 دانست که خواهدشدنم مرغ دل ازدست        وزآن خط چونسلسله وامینفرستاد

 فریادکه آنساقی شکرلب سرمست         دانستکه مخمورم جامی نفرستاد

 چندانکه زدم لاف کرامات و مقامات        هیچم خبر از هیچ مقامی نفرستاد

          حافظ به ادب باش که واخواست نباشد

                                                               گر شاه پیامی به غلامی نفرستاد