همه روز روزه بودن همه شب نمازكردن

همه ساله حج نمودن سفرحجازكردن

شب جمعه ها نخفـتن بخدای راز گفتن

ز وجود بی نیازش طلب نیاز كردن

به مساجد و معابد همه اعتكاف جستن

زمناهی وملاهی همه احترازكردن

زمدینه تابه كعبه سروپا برهنه رفتن

دولب ازبرای لبیك به وظیفه بازكردن

به خداكه هیج یك را ثمر آنقدر نباشد

كه به روی ناامیدی دربسته بازكردن