دنیا چو هست بر گذر این نیز بگذرد

 گر بند کند زمانه، تو نیکو خصال باش

 بگذشت از این بسی به سر، این نیز بگذرد

 یک حمله پای دار که مردان مرد را

 بگذشت از این بسی بهتر این نیز بگذرد

 ابن یمین ز موج حوادث مترس از آنک

 هرچند هست با خطر این نیز بگذرد