خداوندا اگر روزی بشر گردی


ز حال ما با خبر گردی


پشیمان می شوی از قصه خلقت


از این بودن از این بدعت


خداوندا نمیدانی که انسان بودن


وماندن در این دنیا چه دشوار است...


چه زجری میکشد


آن کس که


از احساس سرشار است