ما کجا و نعمت الوان کجا                صحبت خان و بگ و اعیان کجا
دختر آخر،ما کجا و نان کجا              عکس را بنگر اندر آینه
                آخ اجب سرماست امشب ای ننه
می خورد هر شب جناب مستطاب
                                     ماهی و قرقاول و جوجه کباب
ما برای نان جو در انقلاب
                                    وای اگر ممتد شود این دامنه
                آخ اجب سرماست امشب ای ننه