تا من شدم از هوا قرین هوسی
                                              جز ناله ز بنده نیامد نفسی
فریاد رسم نیست به غیر از تو کسی
                                              فریاد ز دست چون تو فریاد رسی
(ارزقی هروی)

اگر دستم رسد بر چرخ گردون
                                          از او پرسم که این چون است و آن چون
یکی را داده ای صد گونه نعمت
                                         یکی را قرص جو آلوده در خون