در كارگه كوزه گری رفتم دوش
دیدم دوهزار كوزه گویا و خموش
ناگاه یكی كوزه برآورد خروش
كو كوزه گر و كوزه خر و كوزه فروش