دلتنگی ام را از تو پنهان می کنم ، برگرد

هر جور باشد چهره خندان می کنم ، برگردبا اینکه از این گریه های غم گریزی نیست

بعد از تو آن را زیر باران می کنم ، برگردبوی نوازش های دستان تو را دارد

گیسوی خود را تا پریشان می کنم ، برگردآرام می گیرد در آغوشم به جای تو

بغض غریبی را که مهمان می کنم ، برگرداز من سراغ بوسه هایت را نمی گیرند

وقتی لبانم را پشیمان می کنم ، برگردبی تو دلم را می سپارم دست پاییز و

این خانه را مانند زندان می کنم ، برگردقصدت اگر خاموشی این جسم بی جان است

کار تو را این بار آسان می کنم ، برگرد