احسنت و زه ای نگار زیبا
کز تو به خودم نماند پروا
امروز به جای تو کسم نیست
آراسته کن تو مجلس ما
بگشای کمر پیاله بستان
تا کی سفر و نشاط صحرا
تا کی کمر و کلاه و موزه
بدرود کنیم دی و فردا
امروز زمانه خوش گذاریم
با تو چکنم به جز مدارا
من طاقت هجر تو ندارم