ای ایران ای مرز پر گهر * ای خاكت سرچشمه هنر

دور از تو اندیشه ی بدان * پاینده مانی تو جاودان

ای...دشمن از تو سنگ خاره ای من آهنم * جان من فدای خاك پاك میهنم

مهر تو چون شد پیشه ام * دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما * پاینده باد خاك ایران ما

سنگ كوهت دُر و گوهر است * خاك دشتت بهتر از زر است

مهرت از دل كی برون كنم * برگو بی مهرتو چون كنم

تا...گردش جهان و دور آسمان به پاست * نور ایزدی همیشه رهنمای ماست

مهر تو چون شد پیشه ام * دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما * پاینده باد خاك ایران ما

ایران ای خرم بهشت من * روشن از تو سرنوشت من

گر آتش بارد به پیكرم * جز مهرت در دل نپرورم

از...آب و خاك و مهر تو سرشته شد گلم * مهر اگر برون رود گلی شود دلم

مهر تو چون شد پیشه ام * دور از تو نیست اندیشه ام

در راه تو كی ارزشی دارد این جان ما * پاینده باد خاك ایران ما