بوی عیدی، بوی توپ، بوی کاغذ رنگی


بوی تند ماهی دودی وسط سفره نو


بوی یاس جا نمازه ترمه مادربزرگ


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم


 


شادی شکستن قلک پول


وحشت کم شدن سکه عیدی از شمردن زیاد


بوی اسکناس تا نخورده لای کتاب


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم


 


فکر قاشق زدن یک دختر چادر سیاه


شوق یک خیز بلند از روی بته های نور


برق کفش جفت شده تو گنجه ها


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم


 


عشق یک ستاره ساختن با دولک


 


ترس ناتمام گذاشتن جریمه های عید مدرسه


بوی گل محمدی که خشک شده لای کتاب


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینها خستگیمو در میکنم


 


بوی باغچه، بوی حوض، عطر خوب نذری


شب جمعه پی فانوس توی کوچه گم شدن


توی جوی لاجوردی هوس یک آّب تنی


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم


 


با اینا زمستونو سر میکنم، با اینا خستگیمو در میکنم