ضمیمه:شعرپارسی-شعرفارسی-بهترین وگلچین اشعار فارسی-بهترین و گلچین اشعارحافظ-بهترین وگلچین اشعارسعدی-بهترین وگلچین اشعارمولوی-بهترین وگلچین اشعارمولانا-بهترین وگلچین اشعارفروغ فرخزاد-بهترین وگلچین اشعارسهراب سپهری-بهترین وگلچین اشعارشاملو-بهترین و گلچین اشعارنظامی-بهترین وگلچین اشعارشریعتی-بهترین و گلچین اشعارمریم حیدرزاده-بهترین وگلچین اشعارفرزادنامی-بهترین وگلچین اشعارفرهادنامی-بهترین وگلچین اشعارنغمه رضایی-بهترین وگلچین اشعارحمیدمصدق-بهترین وگلچین اشعارفریدون مشیری-بهترین وگلچین اشعارنیمایوشیج-بهترین وگلچین اشعارهوشنگ ابتهاج-بهترین وگلچین اشعاراخوان ثالث-بهترین وگلچین اشعارپریدخت سپهری-بهترین وگلچین اشعارپروین اعتصامی-بهترین وگلچین اشعارباباطاهر-بهترین وگلچین اشعارخیام-بهترین وگلچین اشعارابوسعیدابوالخیر-بهترین وگلچین اشعارسیف فرغانی-بهترین وگلچین اشعارعبیدزاكانی-بهترین وگلچین اشعارایرج میرزا-بهترین وگلچین اشعارمیرزاده عشقی-بهترین وگلچین اشعارفروغی بسطامی-بهترین وگلچین اشعارامیرخسرودهلوی-بهترین وگلچین اشعارجامی-بهترین وگلچین اشعاردقیقی-بهترین وگلچین اشعارشهریار-بهترین وگلچین اشعارعطار-بهترین وگلچین اشعارمحتشم كاشانی-بهترین وگلچین اشعارناصرخسرو-بهترین وگلچین اشعارانوری-بهترین وگلچین اشعاررودكی-بهترین وگلچین اشعارشیخ بهایی-بهترین وگلچین اشعارفخرالدین عراقی-بهترین وگلچین اشعارمسعودسعدسلمان-بهرین وگلچین اشعارخاقانی-بهترین وگلچین اشعارشیخ محمودشبستری-بهترین وگلچین اشعارفرخی سیستانی-بهترین وگلچین اشعارملك الشعرای بهار-بهترین وگلچین اشعارهاتف-بهترین وگلچین اشعارخاجوی كرمانی-بهترین وگلچین اشعارسنایی-بهترین وگلچین اشعارثنایی-بهترین وگلچین اشعارصائب تبریزی-بهترین وگلچین اشعارفردوسی-بهترین وگلچین اشعارمنوچهری-بهترین وگلچین اشعاروحشی بافقی-و...-همه و همه فقط در پارادوكس