شیخی به زنی فاحشه گفتا مستی
هر لحظه به دام دگری پا بستی
گفت ای شیخ هر آنچه گویی هستم
تو چنانچه مینمایی هستی ؟